Shërbimet Eco-Higjiena

 ttest

Grumbullimi i Mbeturinave

Në programin e punës operative të grumbullimit të mbetjeve urbane, “ECO-HIGJIENA” shtrinë aktivitetin e saj perms njësive të saja punuese të mbar teritorin gjeografik të Ana Moravës…Më shumë

Mirëmbajtja e Sipërfaqeve Publike

Për mirëmbajtje sa më efikase të sipërfaqeve publike Eco-Higjiena ka definuar qartë programin e punës i cili hartohet çdo vit. Përgjegjëse dhe kompetente për aprovimin e këtij programi është Bordi Drejtorëve të kompanisë… Më shumë

Administrimi i Tregjeve

“Tregu i gjelbert“ apo më mirë i njohur tek populli si “Pazari“ paraqet hapësirën më të rëndësishme të qytetit e cila është e destinuar për kryerjen e shërbimeve të qarkullimit të mallrave të shitë-blerjes të gjitha llojeve duke filluar nga ato buqësore dhe duke përfunduar nga ato të zejtarëve dhe industrisë …Më shumë

Servisi

Në kuadër të kompanisë “Eco-Higjiena“, punon edhe ofiqina për servisim-riparimin dhe mirëmbajtje të automjeteve të kompanisë. Në këtë shërbim janë të punësuar punëtor të profileve të ndryshme siç janë: automekanik, auto elektricist, saldues, ndihmës mekanikë… Më shumë