Servisi

Foto1387Servisi

Në kuadër të kompanisë “Eco-Higjiena“, punon edhe ofiqina për servisim-riparimin dhe mirëmbajtje të automjeteve të kompanisë. Në këtë shërbim janë të punësuar punëtor të profileve të ndryshme siç janë: automekanik, auto elektricist, saldues, ndihmës mekanikë .

OFIÇINA PËR  MIRËMBAJTJE  DHE RIPARIMIN E AUTOMJETEVE

Për të qenë përherë në gjendje të gadishmërisë dhe në nivel të detyrës, kompania në kuadër të saj ka edhe ofiçinën për mirëmbajtje dhe reparim.

Ekipi profesional  i ofiçinës i përbër nga bashkëpunëtor të profileve të ndryshme, si  automekanik, autoelektricist, axhustator, saldues,  është përherë në  gjendje gadishmërie për të reaguar aty ku e lypë nevoja.

Përveq mirëmbajtjes dhe reparimit të defekteve në automjete dhe paisjeve të punës në ofiçinë, ekipi i ofiçinës është poashtu mobil për të kryer  reparimet e defekteve në vend të ngjarjes si dhe detyra të tjera të rëndësishme sipas kërkesave të kompanisë.

Për ecur në hap me teknologjinë, kompania do të inkurajonë stafin e ofiçinës në përgaditjen e tyre profesionale.

Kopania Eco-Higjiena në programin e saj  për lëminë automekanik do të ofroj mundësinë e bashkëpunimit praktik shkollave profesionale, në aftësimin dhe pregaditjen praktiko-profesionale të praktikantëve të interesuar.

[slideshow_deploy id=’454’]