Reth Nesh

Historiku i Kompanisë

Eco–Higjiena sh.p.k., me seli në Gjilan, është e themeluar më datën 23 maj 2012, si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, ndërsa veprimtarinë e saj e ka filluar më datë 1 Korrik të vitit 2012.

Eco–Higjiena është kompania e parë edhe e vetme në Kosovë në fushën e pastrimit, e cila është themeluar sipas Marrëveshjes së Partneritetit Publiko-Privat dhe kryen shërbimet e pastrimit me një shtrirje gjeografike në territorin e Regjionit të Gjilanit.

Eco–Higjiena bënë grumbullimin, bartjen dhe trajtimin e hedhurinave si dhe ofrimimin e shërbimeve tjera publike siç është pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve, shesheve të qytetit, varrezave dhe tregjeve.

Aktiviteti i saj shtrihet në Regjionin Jug-Lindor të Kosovës: Gjilan, Viti dhe Kamenicë ndërsa ka marrëveshje bashkëpunimi edhe me Komunën NovoBërd, Partesh, Ranilluk, dhe Kllokot.

Aktivitetin  e saj e ushtron në pajtim me dispozitat ligjore të aplikueshme të Republikës së  Kosovës duke qenë e pajisur me  Licencën përkatëse nga  Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. (http://www.mmph-rks.org/)

Eco–Higjiena ka të punësuar 160 punëtorë, respektivisht 109 punëtor në Gjilan, 21 punëtor në Viti dhe  23 punëtor në Kamenicë dhe 7 punëtor në Novobërdë.

Me aktivitetin e saj që ushtron, Eco–Higjiena ndikon direkt në   mbrojtjen e ambientit dhe hapësirës ekologjike dhe në mënyrë indirekte në mbrojtje të  shëndetit të qytetarëve.

Eco–Higjiena ka një staf profesional, paisje bashkohore, menaxhment serioz dhe të  përkushtueshëm.

Me shërbimet e saja, është duke sjellë pranë qytetarëve, imazhin e një Epoke te Re në fushën e pastrimit dhe mirëmbajtjes hapësinore duke i dhënë një dimension të ri shërbimit që ofron.

Eco-Higjiena është anëtare e Odës Ekonomike të Kosovës.  ( http://www.oek-kcc.org/  ) e Shoqatës PAMKOS, e  Organizatës OeKG – Shoqërisë  Austro-Kosovare ( http://www.oekg-ks.org/ ) antare në EIC / Europian Investors Concil/  ( http://www.eic-ks.eu/ ) dhe asociacione të tjera.

Ajo është e licencuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për Administrimin e Mbeturinave . ( Shih Licencën)