Vizita e Ambasadorit Austriak Mr.sc.Gernot Pfandler në kompaninë Ecohigjiena