Vizioni dhe Misioni

  • Vizioni ynë
    • Vizioni ynë përfaqëson orientimin afatgjatë të kompanisë  për një ambient të pastër dhe ekologjikisht të qëndrueshëm.
    • Ngritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zgjerimin e aktivitetit të saj edhe në regjione rurale të Regjionit Juglindor.
    • Shfrytëzimin e kapaciteteve dhe resurseve tekniko-teknologjike në mënyrë racionale dhe hulumtimin  dhe ofrimin opcioneve përkatëse për zgjidhje te kërkesave ekologjike.
    • Bashkëpunimin e ngusht me shkolla dhe institucione për ngritjen e përgjegjesis qytetare karshi ambientit dhe hapësirës.